Organisatie:
De wedstrijden worden georganiseerd op het Markermeer door de Bontekoecommissie in samenwerking met de WSV Hoorn.

Startschip: Antaros van Niels Mulder

Boeienboot: Zeeburg met schipper Tim Muller

Wedstrijdleiding
: Ans Tap, Joost ter Velde en Otto Klaren

Bereikbaarheid: De wedstrijdorganisatie is tijdens de wedstrijden bereikbaar op VHF 13

Medewerkers: Ineke Oudhuis, Jeanine Staal en Marcel Mook

Protestcommissie: Joost ter Velde en Otto Klaren

Palaver: Marcel Mook

Afkortingen
In deze wedstrijdbepalingen worden de volgende afkortingen gebruikt:

RC = Wedstrijdcomité
WB = Deze wedstrijdbepalingen
RvW = Regels voor Wedstrijdzeilen 2017-2020
KNWV = Koninklijk Nederlands Watersport Verbond
NM = Zeemijl

Deel I Wedstrijdbepalingen
1. Regels
De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW), de bepalingen van het Watersportverbond, tenzij enige van deze door deze wedstrijdbepalingen worden gewijzigd, en deze wedstrijdbepalingen.

2. Inschrijvingen/Recht tot deelname

Slechts boten waarvoor voor de eerste wedstrijd het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier en het inschrijfgeld zijn ontvangen, zijn gerechtigd tot deelname.

3. Mededelingen aan de deelnemers

Mededelingen aan de deelnemers worden gedaan tijdens het palaver op 27 oktober om 9.00 uur en eventueel op 28 oktober om 9.00 uur in ‘Het Schippershuis’.

4. Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen

Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal worden vermeld vóór 9.00 uur op de dag dat deze van kracht wordt, behalve dat iedere wijziging in het schema van de wedstrijden zal worden vermeld vóór 19.00 uur van de voorafgaande dag dat deze van kracht wordt.

5. Programma van de wedstrijden

5.1 De startvolgorde voor zaterdag en zondag is:
Tjalken
Klippers
Botters

5.2 Tijden van de seinen voor de tjalken zijn:
Waarschuwingssein: 10.50 uur
Voorbereidend sein: 10.55 uur
Startsein: 11.00 uur

Tijden van de seinen voor de klippers zijn:
Waarschuwingssein: 11.05 uur
Voorbereidend sein: 11.10 uur
Startsein: 11.15 uur

Tijden van de seinen voor de botters zijn:
Waarschuwingssein: 11.20 uur
Voorbereidend sein: 11.25 uur
Startsein: 11.30 uur

6. Klassenvlaggen

De klassenvlaggen zijn:
Tjalken: Cijferwimpel 1
Klippers: Cijferwimpel 2
Botters: Cijferwimpel 3

7. Het wedstrijd- en startgebied

7.1 Het wedstrijdgebied bevindt zich, afhankelijk van de windrichting, ca. 0,5 tot 4 NM buiten de haven van Hoorn. Koers en afstand van de haven naar het startgebied zullen (bij benadering) tijdens het palaver worden opgegeven.

7.2 Het startgebied is gedefinieerd als het gebied 300 meter aan loef en aan lij en 100 meter aan weerszijden van de startlijn.

8. Baan

8.1 De te zeilen banen, alsmede de volgorde waarin de merktekens moeten worden gerond of voorbijgevaren en de wijze waarop de te zeilen baan op het startschip wordt aangegeven, staan vermeld in Bijlage A voor de tjalken en de klippers en in Bijlage B voor de botters.

8.2 In aanvulling van redenen genoemd in regel 32 RvW kan de baan worden afgekort om het voltooien van een wedstrijd op een dag mogelijk te maken, zulks ter beoordeling van het RC.

8.3 De kompaskoers naar het eerste merkteken zal, bij benadering worden aangegeven op het startschip, d.m.v. zwarte cijfers op een geel bord.

8.4 Tijdslimiet voor finishen is 1 uur na het eerste gefinishte schip in zijn klasse.

9. Merktekens-Startlijn-Finishlijn

9.1 De merktekens 1, 2 en 3 zijn oranjekleurige boeien.

9.2 De startlijn is gedefinieerd als: de lijn tussen de mast met de clubvlag van de WSV Hoorn aan boord van het startschip aan de stuurboordzijde en een drijfbaken met oranje vlag (ODM) aan de bakboordzijde, gezien in de richting van het eerste merkteken. Nabij het binnen-(stuurboord)uiteinde van de startlijn kan een drijfbaken met groene vlag (ILM) en een indringboei worden gelegd, dit doorvaart begrenzingsmerktekendient bij het starten aan stuurboord dienen te worden gehouden. Voorwoord hoofdstuk C deel 2 RvW is op deze merktekens van toepassing.

9.3 De finishlijn ligt tussen een mast met blauwe vlag op het finishschip aan stuurboord en een drijfbaken met blauwe vlag met wit vierkant aan bakboord, gezien vanuit het laatste merkteken.

10. De start

10.1 De klassen starten met tussenpozen van 15 minuten in de volgorde als vermeld in regel 5.1 WB.
* 10 minuten vóór de start wordt het waarschuwingssein gegeven d.m.v. het hijsen van het cijferwimpel van de klasse.
* 5 minuten vóór de start wordt seinvlag P erbij gehesen.
* Op het startsein worden beide vlaggen gestreken.

10.2 Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven, moeten vrij blijven van het startgebied en van alle boten voor wie het waarschuwingssein is gegeven.

10.3 Een boot die later start dan 15 minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. Dit wijzigt RvW A4 en A5.

10.4 Mocht er door de wedstrijdleiding een individueel te vroege start worden geconstateerd, dan wordt dit, naast
het tonen van de X vlag met geluidsein, gemeld op VHF13 binnen vijf minuten na het startsein.

11. Comitéschepen

11.1 Comitéschepen zijn herkenbaar aan een witte vlag met rode letters RC

11.2 Handelingen van comitéschepen zijn geen grond voor verhaal. Dit wijzigt regel 62.1a RvW.

12. Wijzigen van de baan

Een wijziging van de baan na de start wordt aangegeven voordat de eerste de eerste boot aan het rak is begonnen, hoewel het nieuwe merkteken
mogelijk nog niet in positie ligt. Ieder merkteken dat gerond moet worden na het ronden van het nieuwe merkteken kan worden verplaatst ten einde de vorm van de oorspronkelijke baan te handhaven. In afwijking van regel 33 RvW zal geen nieuwe kompaskoers worden getoond en zal geen “+” of “-“ worden getoond wanneer de lengte van een rak wordt aangepast.

13. Strafsysteem

RvW 44.1 is gewijzigd zodat de Twee-Rondenstraf is vervangen door een Eén-Rondestraf bij een overtreding van een regel van Deel 2 RvW.

14. Protesten

14.1 Protesten moeten worden geschreven op formulieren die verkrijgbaar zijn op de Antaros in de haven van de WSV Hoorn en daar ingeleverd worden onder betaling van € 50,– binnen 60 minuten na de finish van de laatste boot in de laatste wedstrijd van die dag. Deze periode kan worden verlengd, dit ter beoordeling van het protestcomité.

14.2 Protesten zullen zo spoedig mogelijk worden behandeld op de Antaros in de haven van de WSV Hoorn.

14.3 In afwijking van regel 65.2 RvW moet een verzoek om een schriftelijke uitspraak worden ingediend binnen
één uur na de mondelinge uitspraak.

14.4 Regel 66 RvW wordt gewijzigd door het toevoegen van de zin ‘Op de laatste wedstrijddag kan een partij bij
een verhoor alleen

15. Scoren

Het Lage punten scoresysteem, regel A2 RvW, is van toepassing, zodanig gewijzigd dat de totaalscore in de serie voor iedere boot het totaal is van zijn scores, waarbij zijn slechtste score niet wordt afgetrokken.
Twee wedstrijden zijn geprogrammeerd, waarvan één wedstrijd moet worden voltooid om de serie geldig te maken.

Deel II Verdere voorschriften en belangrijke aanwijzingen

NB. Boten kunnen op grond van de voorschriften in dit deel II niet tegen een andere boot protesteren.

16. Veiligheid

16.1 Deelnemers die de wedstrijdbaan verlaten vóór het einde van een wedstrijd dienen het RC hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen via VHF 13 Antaros.

16.2 Deelnemers die op een wedstrijddag de haven niet verlaten, dienen het RC zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen (VHF13)..

16.3 In geval van nood kunnen de wedstrijdschepen van het water gestuurd worden. Melding hiervan zal per marifoon gedaan worden.

17. Aansprakelijkheid en verzekering

17.1 De Bontekoecommissie, de WSV Hoorn, noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de wedstrijden.

17.2 Iedere deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een geldige verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid met een minimumdekking met een minimumdekking van € 1.500.000 per gebeurtenis.

18. Naam-, beeld- en portretrecht

Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen goeddunken, elke fotografische, audio en video opname en andere reproducties van hen te maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenement locatie zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.

Aanvulling op het wedstrijdreglement:

Er is sprake van een valse start indien:
A. De voorsteven op de waterlijn de startlijn passeert voor het startsein.
B. De wedstrijdcommissie ziet dat een betrokken schip een ander schip onreglementair benadeelt bij de start.

Middelen:
1. Mocht er door de wedstrijdleiding een valse start worden geconstateerd, dan wordt dit gemeld op kanaal 13 binnen vijf minuten na het startsein.
2. De wedstrijdcommissaris is tijdens de wedstrijd bereikbaar op kanaal 13.
3. Het aangesproken schip dient de wedstrijd te verlaten aan de onderzijde van het wedstrijdveld (voor hem op dat moment de lijzijde) en een herstart te maken.