Wedstrijdbepalingen Bontekoerace 30 Oktober 2021

Tevens te downloaden:

SI Bontekoe 2021V5

Organisatie
De wedstrijden worden georganiseerd op het Markermeer door de Bontekoecommissie in samenwerking met de WSV Hoorn.

Startschip                  Mother Goose
Boeienboot                 Zeeburg schipper Tim Muller
Wedstrijdleiding     Otto Klaren & Joost ter Velde
Bereikbaarheid        De wedstrijdorganisatie is tijdens de wedstrijden bereikbaar op VHF 13.
Protestcommissie   Joost ter Velde, Otto Klaren, , Allert Mastenbroek

Afkortingen
In deze wedstrijdbepalingen worden de volgende afkortingen gebruikt:

Afkortingen
In deze wedstrijdbepalingen worden de volgende afkortingen gebruikt:

RC         =            Wedstrijdcomité
WB        =            Deze wedstrijdbepalingen
RvW      =            Regels voor Wedstrijdzeilen 2017-2020
[NP] geeft aan dat een overtreding van deze regel geen grond voor een protest door een boot is.

WEDSTRIJDBEPALINGEN

1. Regels
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).
1.2 Alle deelnemers en ondersteunende personen moeten zich houden aan de coronaregels van de Nederlandse Overheid. Zie voor de regels: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19.
1.3 [DP] Deelnemers en ondersteunende personen moeten voldoen aan ieder redelijk verzoek van een evenements official. Falen om hieraan te voldoen kan wangedrag zijn. Redelijke acties door event officials om COVID-19 richtlijnen, protocollen of regelgeving te implementeren, zijn geen onjuiste handelingen of verzuimen zelfs als later blijkt dat het onnodig was.

2. Inschrijvingen/Recht tot deelname
Slechts boten waarvoor voor de eerste wedstrijd het volledig ingevulde en ondertekende              inschrijfformulier en het inschrijfgeld zijn ontvangen, zijn gerechtigd tot deelname.

3.Palaver en Mededelingen aan de deelnemers 
Palaver zaterdag ochtend 08.30 uur op het Houten Hoofd.

Mededelingen aan de deelnemers zullen worden vermeld op het mededingenbord dat geplaatst is in de Loods van de WSV Hoorn, dit wordt kenbaar gemaakt met vlag L in de grote vlaggenmast bij de WSV Hoorn en via WhatsApp berichten.

4. Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen
Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal worden bekend gemaakt vóór 9.00 uur op de dag dat deze van kracht wordt, behalve dat iedere wijziging in het schema van de wedstrijden zal worden bekend gemaakt vóór 20.00 uur op de dag voordat deze van kracht wordt.

5. Programma van de wedstrijden

 

Tjalken Klippers Botters & Overige
Waarschuwingssein 10.50 uur 11.05 uur 11.20 uur
Voorbereidingssein 10.55 uur 11.10 uur 11.25 uur
Startsein 11.00 uur 11.15 uur 11.30 uur

6. Klassenvlaggen

De klassenvlaggen zijn:
Tjalken:              Cijferwimpel 1   
Klippers:            Cijferwimpel 2   
Botters:              Cijferwimpel 3   

7. Het wedstrijd- en startgebied
7.1 Het wedstrijdgebied bevindt zich, afhankelijk van de windrichting, ca. 0,5 tot 4 NM buiten de haven van Hoorn. Koers en afstand van de haven naar het startgebied zullen (bij benadering) worden gemeld via WhatsApp.

7.2 Het startgebied is gedefinieerd als het gebied 300 meter aan loef en aan lij en 100 meter aan weerszijden van de startlijn.

8. Baan
8.1 De te zeilen banen, alsmede de volgorde waarin de merktekens moeten worden gerond of voorbijgevaren en de wijze waarop de te zeilen baan op het startschip wordt aangegeven, staan vermeld in Bijlage A voor de Tjalken en de Klippers en in Bijlage B voor de Botters & Overige.

8.2 [NP] In aanvulling van redenen genoemd in regel 32 RvW kan de baan worden afgekort om het voltooien van een wedstrijd op een dag mogelijk te maken, zulks ter beoordeling van het RC.

8.3 De koers naar het eerste merkteken zal, bij benadering worden aangegeven op het startschip, d.m.v. zwarte cijfers op een geel bord.

8.4 Tijdslimiet voor finishen is 1½ uur na het eerste gefinishte schip in zijn klasse.

9.Merktekens Startlijn en Finishlijn

9.1 De merktekens van de baan 1, 2 en 3 zijn oranjekleurige boeien.

9.2 Merktekens van de start- en finishlijn zijn een drijfbaken met oranje vlag en mast met clubvlag WSV Hoorn op het start-/finishschip. Dit wijzigt RvW Part X.

10. De start

10.1 De klassen starten met tussenpozen van 15 minuten in de volgorde als vermeld in regel 5.1 WB.
* 10 minuten vóór de start wordt het waarschuwingssein gegeven, hijsen van de klasse vlag (cijferwimpel).
* 5 minuten vóór de start wordt het voorbereidingssein gegeven, hijsen seinvlag P 

* Op het startsein worden beide vlaggen gestreken. Dit wijzigt RvW 26.
10.2 De startlijn is gedefinieerd als: de lijn tussen de mast met de clubvlag van de WSV Hoorn en een oranje vlag aan boord van het startschip aan de stuurboordzijde en een drijfbaken met oranje vlag aan de bakboordzijde, gezien in de richting van het eerste merkteken.
10.3 [NP] Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven, moeten vrij blijven van het startgebied en van alle boten voor wie het waarschuwingssein is gegeven.
10.4 Een boot die later start dan 15 minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. Dit wijzigt RvW 35, RvW A4 en A5.
10.5 Bij een individueel te vroege start wordt dit, naast het tonen van de X vlag met geluidssein, gemeld op VHF13 binnen vijf minuten na het startsein. Dit wijzigt RvW 29.1.

11. De Finish
De finishlijn is gedefinieerd als: lijn tussen een mast met clubvlag van de WSV Hoorn en een oranje vlag op het finishschip aan bakboordzijde en een drijfbaken met oranje vlag aan stuurboordzijde, gezien vanuit het laatste merkteken. Dit wijzigt RvW deel X

11.1. PRIJSUITREIKING
Prijs uitreiking om ongeveer 16.00 uur op het Houten Hoofd

12. Comitéschepen

11.1 Comitéschepen zijn herkenbaar aan een witte vlag met rode letters RC

11.2 Handelingen van comitéschepen zijn geen grond voor verhaal. Dit wijzigt regel 62.1a RvW.

13. Strafsysteem

RvW 44.1 is gewijzigd zodat de Twee-Rondenstraf is vervangen door een Eén-Ronde straf bij een overtreding van een regel van Deel 2 RvW

14. Protesten
14.1 Protesten moeten worden geschreven op formulieren die verkrijgbaar zijn bij het Havenkantoor
van de WSV Hoorn.
Voor ieder klasse is de protesttijdlimiet 60 minuten nadat de laatste boot gefinisht is in de laatste
wedstrijd van de dag. Dit wijzigt RvW 61.3.
14.2 Mededelingen zullen worden getoond op het mededelingenbord bij de WSV Hoorn, en gemeld
middels een WhatsApp bericht binnen 30 minuten na de protesttijdlimiet om deelnemers op de
hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als getuigen.
14.3 Protesten zullen zo spoedig mogelijk worden behandeld in de Loods van de WSV Hoorn.
14.4 In afwijking van regel 65.2 RvW moet een verzoek om een schriftelijke uitspraak worden
ingediend binnen één uur na de mondelinge uitspraak.

15. Scoren
Het Lage punten scoresysteem, regel A2 RvW, is van toepassing, zodanig gewijzigd dat de totaalscore in de serie voor iedere boot het totaal is van zijn scores, waarbij zijn slechtste score niet wordt afgetrokken.
Twee wedstrijden zijn geprogrammeerd, waarvan één wedstrijd moet worden voltooid om de serie geldig te maken.

16. Veiligheid
15.1 Deelnemers die de wedstrijdbaan verlaten vóór het einde van een wedstrijd dienen het RC
hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen via: VHF 13 wedstijdleiding Bontekoerace.
15.2 In geval van calamiteiten kunnen de wedstrijdschepen van het water gestuurd worden. Melding
hiervan zal per marifoon gedaan worden op VHF 13.

17. Aansprakelijkheid en verzekering 
17.1 Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW 4 Besluit om wedstrijd te zeilen. De Bontkoecommissie, de WSV Hoorn, noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de wedstrijden.

17.2 Iedere deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een geldige verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid met een minimumdekking van 1.500.000 euro per gebeurtenis.

18. Naam beeld en portretrecht

Door aan dit evenement deel  te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen goeddunken, elke fotografische, audio en video opname en andere reproducties van hen te maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenement locatie zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.

19. Privacy

Door in te schrijven voor dit evenement, verleent de inschrijver de organiserende autoriteit(en) toestemming om persoonlijke gegevens, zoals opgegeven bij de inschrijving, op te slaan en te verwerken.

Deze toestemming geldt tevens voor het opslaan en publiceren van de uitslagen met bemanningsnaam(en) en bootnaam.

De persoonlijke gegevens zullen niet met anderen gedeeld worden. De inschrijfgegevens en uitslagen zullen minimaal een jaar bewaard blijven, doch niet langer dan voor de organiserende autoriteit(en) noodzakelijk.